Zdravotné poistenie pre vojvodinských Slovákov

Stredná odborná škola v Starej Turej ma kontaktovala s prípadom Slovákov z Vojvodiny, ktorí študujú na Slovensku a ktorí majú problém so zdravotným poistením, keďže Srbsko zatiaľ nie je členským štátom EÚ. Kvôli tomuto prípadu som spolu s poslankyňou Janou Žitňanskou (KDH) presadil na Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zmenu v zákone o zdravotnom poistení, vďaka čomu zahraniční Slováci študujúci na škole v Slovenskej republike, ktorí nie sú poistení v inom členskom štáte budú na území Slovenskej republiky verejne zdravotne poistení ako poistenci štátu. Kvôli technickému nedostatku som síce musel podať pozmeňujúci návrh ešte raz v pléne, ale výsledok stojí za to. Som rád, že takýmto spôsobom sme skutočne vyjadrili vlastenectvo a vzťah k našim krajanom.

Do zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa táto zmena premietne takto:

DRUHÁ ČASŤ – VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

§ 3 Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia

(3) Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len “členský štát”) a …

d) je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí4a) a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike,

§ 11 Platitelia poistného

(7) Štát je platiteľom poistného za…

h) študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo za žiaka alebo študenta, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí4a) a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike,

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z.“.

V súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom si môžete prečítať poďakovanie od rodiča, ktorého syn študuje na spomínanej strednej škole v Starej Turej.

Pozrite si aj:

Uverejnené v Výsledky práce