Viac verejnej kontroly

Ako člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport som na jeho rokovaní presadil viacero pozmeňujúcich návrhov k novele zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon), ktorými som rozšíril okruh zverejňovaných informácií a zvýšil tak aj podiel verejnej kontroly na transparentnom hospodárení s peniazmi daňových poplatníkov.

  1. Explicitne sa do zákona uviedlo, že povinnosť zverejňovať zmluvy majú aj neštátne účelové fondy, ktoré pri svojej činnosti hospodária s finančnými prostriedkami získanými od štátu - to sa týka napríklad Recyklačného fondu či Študentského pôžićkového fondu. Keďže pri pôžićkach poskytovaných študentom ide o veľké množstvo zmlúv, presadil som, aby v zákone bola aspoň povinnosť zverejniť informáciu o ich uzatvorení a dostupným by sa tak stal jednoduchý zoznam uzatvorených zmlúv o pôžičke.
  2. Zrušil som výnimku, ktorá umožňovala Správe štátnych hmotných rezerv (patrí k ostatným ústredným orgánom štátnej správy) zatajiť všetky zmluvy.
  3. Povinne zverejňovanou zmluvou bude aj kolektívna zmluva uzatvorená medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľmi, ktorými sú povinné osoby podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. Medzi ne patria štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.
  4. Presadil som aj zmenu, vďaka ktorej už bankové tajomstvo nebude dôvodom na nezverejnenie informácií o verejných peniazoch a štátnom majetku. Občania sa tak budú môcť dostať k bankovým výpisom zo Štátnej pokladnice.

Stiahnite si aj:

Uverejnené v Výsledky práce