Upratovanie legislatívy o eurofondoch

Vo všetkých sektoroch verejnej správy je priestorom pre korupciu akékoľvek nakladanie s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samosprávnych celkov nielen v súvislosti s dotáciami. Práve prostriedky z fondov EÚ sú však mnohokrát vyššie ako „bežné“ dotácie – preto sa zavedenie vyššej transparentnosti do procesu ich prideľovania niesol najmä v znamení týchto princípov:

1. princíp „čo nie je tajné, je verejné“,

2. princíp jasných, vopred známych pravidiel,

3. obmedzenie subjektívneho rozhodovania,

4. zverejňovanie informácií.

V zákone sme tak:

  • rozšírili okruh zverejňovaných informácií napríklad o maximálnu sumu, ktorá môže byť jednej žiadosti poskytnutá, celkovú sumu, ktorá je v rámci výzvy na predkladanie žiadostí k dispozícii, váhu kritérií, na základe ktorých sa žiadosť posudzuje či jasný časový harmonogram ich vyhodnocovania,
  • zaviedli povinné vyhodnocovanie žiadostí nezávislou komisiou v prípadoch, keď je možné žiadostiam priradiť bodové hodnotenie,
  • ustanovili povinnosť zverejniť základné údaje o tom komu sa prostriedky poskytli, na aký projekt, koľko takýto žiadateľ dostal, kto mu žiadosť schválil a v prípade, že jeho žiadosť nebola schválená (napriek odporúčaniu komisie), informáciu o tom, kto takto rozhodol,
  • spresnili osoby, ktoré kvôli zaujatosti nemôžu o žiadostiach rozhodovať (partneri žiadateľa, jeho spoločníci, zamestnanci či blízke osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka).

Viac o ďalších dotačných zákonoch, ku ktorým som podal pozmeňujúce návrhy sa dozviete na tomto odkaze. Novelu zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ si môžete stiahnuť tu:

Uverejnené v Výsledky práce