Novela zákona o verejnom obstarávaní

Navrhovaná právna úprava má za cieľ zlepšiť verejné obstarávanie najmä vďaka týmto opatreniam:

  • Celkové zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky, aby sa presadili vyšších formy súťaže s dôslednejšou kontrolou ich priebehu,
  • Vďaka rozšíreniu rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, zápisnice, zmluvy, dodatky a pod.) sa zvýši transparentnosť
  • Povinným zverejňovaním zmluvných dodatkov chceme obmedziť v súčasnosti neprehľadné zvyšovanie vysúťaženej ceny, rovnako na to slúži aj zavedenie cenového stropu takéhoto zvyšovania
  • Odstránenie možnosti vylúčenia ponuky na základe „neobvykle nízkej ceny“ zavedením v širšom zmysle chápaného inštitútu „mimoriadne nízkej ponuky“ vychádzajúceho zo smernice 2004/18/ES,
  • Zjednotenie spôsobu obstarávania prioritných a neprioritných služieb,
  • Odstránenie možnosti okamžitého vylúčenia účastníka z verejného obstarávania iba na základe formálnych nedostatkov v doručených podkladoch,
  • Zavedenie povinnosti používať elektronické aukcie pri zadávaní nadlimitných zákaziek a od 1. januára 2012 aj pri zadávaní podlimitných zákaziek,
  • Zavedenie povinnosti písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného obstarávania formou „užšej súťaže“,
  • Opätovné zavedenie možnosti určenia neplatnosti zmluvy alebo dodatku k zmluve súdom, ak boli uzatvorené v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Právna úprava zlepší hospodársku súťaž a podnikateľské prostredie, pretože obmedzí zneužívanie nejednoznačných ustanovení zákona s cieľom manipulácie procesu verejného obstarávania, a tak zvýši rovnosť šancí uchádzačov v súťaži. Predpokladaným následkom bude zvýšený počet podnikateľských subjektov so záujmom zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní, čím sa zabezpečí nielen jeho väčšia otvorenosť, dôslednejšia kontrola dodržiavania jeho priebehu, ale vďaka väčšej konkurencii aj zníženie cenovej hladiny tovarov a služieb financovaných alebo spolufinancovaných z verejných zdrojov.

Pri realizácii elektronických aukcií sa predpokladá, že si verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zabezpečí potrebný softvér a súvisiace služby individuálne napr. aj formou prenájmu alebo outsourcingu s prihliadnutím na ich ekonomickú výhodnosť. Vďaka tomu sa náklady obstarávateľa súvisiace so zavedením povinných elektronických aukcií môžu nielen znížiť na minimum, ale podľa preukázaných skúseností z praxe dosiahnutím nižších výsledných obstarávacích cien dokonca aj úplne eliminovať.

Preto je aj napriek vzniku týchto dodatočných nákladov celkový dopad tohto návrhu zákona na verejné financie predpokladaný ako pozitívny.

Stiahnite si aj:

  • Schválené znenie zákona, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov ako zákon č. 58/2011
Uverejnené v Výsledky práce