Lacnejšie úvery v Štátnom fonde rozvoja bývania

Na 7. schôdzi NR SR sa prerokúvala novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Fond je samostatnou právnickou osobou, ktorej cieľom by malo byť oživenie bytovej výstavby na Slovensku. Za týmto účelom posudzuje žiadosti o podporu na výstavbu a kúpu bytu do vlastníctva fyzických osôb, žiadostí obcí a miest na výstavbu a kúpu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb, žiadostí na obnovu bytových domov či zatepľovanie bytových a rodinných domov.

Podpora bytovej výstavby sa popri činnosti fondu realizuje aj za pomoci stavebného sporenia a hypotekárneho financovania bytovej výstavby.

S tým súvisí aj môj nedávny pozmeňujúci návrh k novele zákona o bankách. Na základe tohto návrhu je od 1. septembra pri zmene fixácie úrokovej sadzby alebo na jej konci možné predčasné splatenie nielen celého hypotekárneho úveru, ale aj jeho časti, a to bez akýchkoľvek poplatkov. Vyšlo sa tak v ústrety poctivým občanom, snažiacim sa o splatenie svojich dlhov a zvýšila sa tiež konkurencia na bankovom trhu, nakoľko možnosť preklopiť si hypotéku do inej banky s lepším úrokom sa stala dostupnejšou.

Po vzore tohto návrhu som pozmeňujúcim návrhom presadil, aby mal fond zakázané požadovať poplatky pri predčasnom splatení úveru alebo časti úveru. Nemá totiž žiadnu logiku, aby štát odrádzal dlžníkov od predčasného splatenia, keďže fond ma permanentný nedostatok prostriedkov a akékoľvek splatené peniaze hneď požičia ďalším, čakajúcim klientom. Týmto sa stane splatenie úveru, ktorý napríklad mladé rodiny používajú na kúpu bytu, lacnejším.

Podľa rozhodnutia č. 8/2011 riaditeľa fondu sa pri predčasnom splatení vyžadovala úhrada aktuálneho zostatku nesplatenej istiny a poplatku 0,5 % z jej zostatku; to napríklad pri zostatku vo výške 10 000 eur predstavuje poplatok 50 eur, čo je pre fond zanedbateľnou sumou, no pre mladé rodiny je táto suma významnou časťou ich rodinného rozpočtu. Obohacovanie fondu na týchto, ale aj iných osobách som preto nepovažoval za správne ani z hľadiska účelu, na ktorý je fond zriadený, t. j. rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.

Údaje z Výročnej správy fondu za rok 2011 vravia jasnou rečou – v roku 2011 bolo prijatých až 512 žiadostí o predčasné splatenie úveru. Z nich bolo 480 žiadostí odsúhlasených, no v 64 prípadoch svoju žiadosť klienti stornovali – dôvodom mohol byť aj vysoký poplatok. Na poplatkoch vybral fond z vreciek občanov, právnických osôb, miest a obcí celkovo 169 568,49 eur. Dlžníci sa previnili tým, že chceli fondu poctivo vrátiť požičané peniaze. V roku 2011 bolo uzavretých celkovo 807 úverových zmlúv, z toho 446 pre fyzické osoby239 pre registrované právnické osoby a 122 pre mestá a obce.

Týmto chcem zároveň pochváliť pána ministra Počiatka, ktorý návrhu vyjadril podporu, za konštruktívny a profesionálny prístup.

Uverejnené v Výsledky práce