Jednoduchšie splatenie hypoték s variabilným úrokom

Ak ste klientom banky a máte hypotekárny úver alebo úver zabezpečený nehnuteľnosťou s variabilnou úrokovou sadzbou, alebo o takéto úvery plánujete v budúcnosti požiadať, nasledovné informácie Vám môžu pomôcť poznať svoje práva a ušetriť peniaze.

Presadili sme totiž, že od 10. júna 2013 bude predčasné splatenie úveru jednoduchšie – za splnenia určitých podmienok bude možné raz ročne v ktorýkoľvek mesiac.

Akých úverov sa bude nové právo týkať?

Prvou podmienkou je, že musí ísť buď o hypotekárny úver alebo o úver poskytnutý fyzickej osobe, ktorý je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru, a to aj k rozostavaným. Táto fyzická osoba však pri uzatváraní a plnení zmluvy o takomto úvere nemôže konať v rámci predmetu svojho podnikania. Druhou podmienkou je, že úroková sadzba musí byť variabilná.

Aká je to variabilná úroková sadzba?

Úrokové sadzby rozdeľujeme na fixné (pevné) a variabilné (pohyblivé). Fixné sú garantované počas celej splatnosti úveru, po uplynutí doby fixácie sa úroková sadzba zmení a opätovne sa zafixuje na ďalšie obdobie. Naproti tomu sa variabilná úroková sadzba môže meniť pod vplyvom trhu aj každé tri mesiace. Po jej zmene sa upraví aj výška splátky. 

Akých úverov sa nové právo týkať nebude?

Nové právo sa nebude týkať úverov poskytovaných stavebnou sporiteľňou, spotrebiteľských úverov a neverejných úverov poskytovaných bankou svojim zamestnancom.

Čo je podstatou nového práva? 

Ako sme už uviedli vyššie, variabilná úroková sadzba sa môže meniť aj každé tri mesiace. Vyskytli sa však prípady, keď banka úrok dlhodobo nemenila, a klient zistil, že na trhu ponúka konkurencia hypotéky s omnoho nižším úrokom. Podstata nového práva spočíva v tom, že ak sa Vám ako klientovi úrok za obdobie predchádzajúceho roka nezmenil, budete môcť jedenkrát ročne splatiť úver alebo jeho časť bez akéhokoľvek poplatku. Väčšina klientov toto predčasné splatenie urobí tak, že si prenesie úver do inej banky.

Ako si to mám predstaviť v praxi?

Ak sa Vám napríklad v roku 2013 úrok ani raz nezmenil, v roku 2014 si budete môcť preniesť úver do inej banky v ktoromkoľvek mesiaci – či si ho prenesiete v januári, auguste alebo decembri 2014 bude závisieť len od Vášho želania. 

Vzťahuje sa nové právo aj na úvery poskytnuté pred schválením zákona?

Áno, nové právo bude platiť aj pre už existujúce zmluvy o poskytnutí úveru. Prvýkrát sa bude môcť použiť pri predčasnom splatení úveru alebo jeho časti po 9. júni 2013.

Čo v prípade, ak mám úver s fixnou úrokovou sadzbou?

V tomto prípade môžete pri skončení fixácie predčasne splatiť úver alebo jeho časť bez akéhokoľvek poplatku.

Čo robiť, keď odo mňa banka bude poplatok pýtať? 

Každý klient, ktorý má podozrenie, že určitá finančná inštitúcia porušuje jeho práva alebo akýmkoľvek spôsobom obchádza zákon, sa môže s podnetom obrátiť na Národnú banku Slovenska na adrese dohlad@nbs.sk. Na uvedenú adresu zašle preskenované kópie zmlúv alebo iných relevantných dokumentov a uvedie skutočnosť, o ktorej je presvedčený, že predstavuje porušenie zákona. Ďalšou možnosťou je vyplniť formulár podania finančného spotrebiteľa (písomne alebo elektronicky), ktorý je dostupný na stránke Národnej banky Slovenska. Tá môže za porušenie zákona uložiť pokutu od 3 300 eur až do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 664 000 eur.

Ak by ste si porušením zákona neboli istí, môžete ho konzultovať aj priamo so mnou na adrese miroslav_beblavy@nrsr.sk.

Uverejnené v Výsledky práce