Čo už nemusíte platiť, ak máte úver

Ak máte úver a ste klientom banky, stavebnej sporiteľne, rôznych nebankových subjektov alebo Fondu na podporu vzdelávania, od 10. júna 2013 nemusíte platiť poplatky za vedenie alebo správu úverového účtu. Tieto poplatky sa v závislosti od finančnej inštitúcie pohybujú až do výšky štyroch eur mesačne, čo napríklad pri desaťročnom splácaní úveru predstavuje 480 eur.

Na základe niekoľkomesačnej snahy sa nám podarilo vybojovať ich zrušenie – začalo tolistom na ministra financií, vlastným návrhom zákona, interpeláciou, zásadnýmipripomienkami a skončilo až pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa zrušenie dotiahlo.

Výsledok však stojí za to, pretože klientom jednak ušetrí stovky eur sprehľadní cenu úverov ponúkaných na trhu. Ak chcete poznať svoje práva a ušetriť peniaze, nasledujúce informácie Vám môžu pomôcť.

Na aké účty sa zákaz vzťahuje?

Zákaz sa vzťahuje na poplatok za vedenie alebo správu úverového účtu. Tento účet zriaďuje daná finančná inštitúcia po tom, čo klientovi poskytne úver, aby jej na úverový účet posielal svoje splátky.

Na aké účty sa zákaz nevzťahuje?

Zákaz sa nevzťahuje na poplatok za vedenie bežného účtu umožňujúceho povolené prečerpanie, platobného účtu a na kreditnú kartu.

Platí zákaz aj na zmluvy uzatvorené pred schválením zákona?

Áno, zákaz bude platiť aj na už existujúce zmluvy o poskytnutí úveru. Ak ste si napríklad zobrali hypotéku 10. júna 2012, poplatok budete platiť už len do 9. júna 2013. Ak s ním po tomto dátume nebudete súhlasiť, tak ho už nebudete uhrádzať.

Koho sa týka zákaz vyberania poplatku?

Poplatok nemôžu vyberať banky, u nás pôsobiace zahraničné bankypobočky zahraničných bánk a stavebné sporiteľne. Okrem nich aj rôzne nebankové subjekty, ktoré sú veriteľmi či už ako fyzické osoby, alebo ako právnické osoby a poskytujú spotrebiteľské úvery v rámci svojho podnikania, a tiež Fond na podporu vzdelávania(vznikol od nového roka zlúčením Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov).

Vzťahuje sa zákaz aj na klientov, ktorí sú podnikateľmi a právnickými osobami?

Nie – zákaz sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, v prípade stavebného sporenia taktiež na stavebného sporiteľa nepodnikateľa. Fond na podporu vzdelávania nemôže poplatok žiadať od súčasných a bývalých študentov, a od pedagógov.

Musím si podať žiadosť o zrušenie poplatku?

Nie – vyššie uvedené finančné inštitúcie majú zakázané poplatok vyberať zo zákona, klienti jej nemusia posielať žiadne dodatočné žiadosti. Ak by Vám povedali, že k poplatku pribalia dodatočnú osobitnú službu, nemôžu tak urobiť bez Vášho dovolenia, ale musia získať Váš písomný súhlas.

Môžu odo mňa žiadať poplatok za zrušenie úverového účtu?

Nie. Zákaz sa vzťahuje na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo akúkoľvek inú odplatu za

  • vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu, alebo
  • zrušenie účtu,

na ktorom je Váš úver vedený a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu.

Môžem vymáhať už uhradené poplatky?

Áno. Ak sa Vaša zmluva riadi Občianskym zákonníkom, môžete sa domáhať vrátenia poplatkov za posledné tri roky a ak Obchodným zákonníkom, tak za posledné štyri roky. Pri starších poplatkoch môže byť vznesená námietka premlčania. Prvým krokom je zaslanie výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia, ďalším je v prípade jej odmietnutia objednanie si právneho zastúpenia a možnosť sa s finančnou inštitúciou súdiť. Vzor výzvy si môžetestiahnuť na tomto odkaze.

Prináša novela zákona pre klientov ešte niečo ďalšie?

Áno. Pre klientov s variabilným úrokom sme presadili, že ak sa im za predchádzajúci kalendárny rok úrok nezmenil, budú mať jedenkrát v priebehu ďalšieho roka právo kedykoľvek splatiť úver alebo jeho časť bez poplatku.

Čo robiť, keď finančná inštitúcia porušuje zákon?

Každý klient, ktorý má podozrenie, že určitá finančná inštitúcia porušuje jeho práva alebo akýmkoľvek spôsobom obchádza zákon, sa môže s podnetom obrátiť na Národnú banku Slovenska na adrese dohlad@nbs.sk. Na uvedenú adresu zašle preskenované kópie zmlúv alebo iných relevantných dokumentov a uvedie skutočnosť, o ktorej je presvedčený, že predstavuje porušenie zákona. Ďalšou možnosťou je vyplniť formulár podania finančného spotrebiteľa (písomne alebo elektronicky), ktorý je dostupný na stránke Národnej banky Slovenska. Tá môže za porušenie zákona uložiť pokutu od 3 300 eur až do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 664 000 eur.

Ak by ste si porušením zákona neboli istí, môžete ho konzultovať aj priamo so mnou na adresemiroslav_beblavy@nrsr.sk.

Uverejnené v Výsledky práce