Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore

Cited by

  1. Ochrana, F. – Maaytova, A.: In: Starting points for creating a transparent and non-corruption public procurement system. Ekonomický časopis, Roč. 60, č. 7, 2012. pp. 732-745.
  2. Ochrana, F. – Maaytova, A.: In: Basis for the creating of a transparent and non-corrupt system of public procurement. New Role of Public Finance 2012. Praha: Wolters Kluwer, 2012, pp. 171-182.
  3. Klimovský, D.: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, p. 429.
  4. Mikušová Meričková, B., Nemec, J., Soukopová, J. : In: The Economics of Waste Management: Evidence from the Czech Republic and Slovakia. Lex Localis – Journal of Local Self-government, Vol. 12, No. 3, 2014, pp. 431 – 449.
  5. Ambrušová, L. – Šulek, R.: In: Faktory vplývajúce na rozhodnutia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov o spôsobe zabezpečovania lesníckych služieb v ťažbovo-dopravnom výrobnom procese. Lesn. Cas. For. J. 60, 2014.
  6. Ochrana, F. – Hrnčířová, K.: Does the Lowest Bid Price Evaluation Criterion Make for a More Efficient Public Procurement Selection Criterion? (Case of the Czech Republic) In: NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Volume 8, Issue 1, pp. 41 – 59. July 2015.
  7. Soukopová, Jana. 2016. Efektivnost výdajů obcí na nakládání s odpady – Vybrané faktory. Brno: Masarykova univerzita. Habilitačná práca.