Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o spôsobe zabezpečovania služieb vo veľkých slovenských mestách

Cited by

 1. Pavel, J.: Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha: VŠE, 2007, p. 101.
 2. Pavel, J.: Veřejné zakázky v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2009, p. 97.
 3. Jirásková, S.: In: Riešenie teoretických a praktických problémov súvisiacich s manažmentom outsourcingu v rezorte MO SR. Vojenské reflexie, Roč. 5, č. 1, 2010. p. 75.
 4. Nemec, J.: In: New Public Management and its implementation in CEE: What do we know and where do we go? NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. 3, No. 1, 2010. p. 52.
 5. Nemec, J. – Spacek, D. – Suwaj, P. – Modrzejewski, A.: In: Does public administration higher education in CEECs reflect demands created by NPM reforms? Review of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 3, 2011. p. 137.
 6. Staroňová, K.: Vedecké písanie: ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2011, S. 244
 7. Jirásková, S.: In: Optymalizacja outsourcingu w resorcie obrony republiki Slowacji. Zeszyty Naukowe AON, Nr. 1(86), 2012. p. 214.
 8. Nemec, J. – Spacek, D. – Suwaj, P. – Modrzejewski, A.: In: Public management as a university discipline in new European Union member: The Central European case. Public Management Review, Vol. 14, No. 8, 2012. pp. 1087-1108.
 9. Paluš, H. – Kaputa, V. – Fodrek, L. – Halaj, D. – Parobek, J. – Šulek, R. – Šupín, M. : In: Podmienky dopytu na trhu s lesníckymi službami. Acta Facultatis Forestalis Zvolen, Roč. 54, č. 1, 2012. p. 128.
 10. Meričková, B. M. – Nemec, J.: In: Contract management and its impact on contracting public services: Slovak republic. Ekonomický časopis, Roč. 61, č. 7, 2013. pp. 690-699.
 11. Pavel, J.: Veřejné zakázky a efektivnost. Praha: Ekopress, 2013, p. 120.
 12. Nemec, J. – Hronec, Š. – Mikušová Meričková, B. – Špaček, D.: In: Accreditation and other factors of supply and demand for high education programmes in the area of public sector management. Life Science Journal, Vol. 11, No. 12, 2014. p. 535.
 13. Paluš, H. – Loučanová, E. – Kaputa, V.: Kontrakty a manažment rizika inovačného procesu poskytovateľov lesníckych služieb na Slovensku. Zprávy lesníckeho výskumu, Vol. 60, No. 1, 2015. p. 9.
 14. Soukopová, J. – Ficek, V.: In: Factors Influencing the Selection of Waste Collection Companies by Municipalities – Are Municipal Decision Effective? Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Public Economics, Working paper WP KVE – 01/2014.
 15. Nemec, J. – Mikušová Meričková, B.: In: Efficiency of outsourcing and factors determining it: Slovakia. 
 16. Halásková, M. – Halaskova, R.: Fiscal Decentralisation and Provision of Local Public Services in Selected EU Countries. Lex localis-Journal of Local Self-Government, Vol 13, No 3, 2015.
 17. Paluš, H. – Loučanová, E. – Kaputa, V.: Kontrakty a manažment rizika inovačného procesu poskytovateľov lesníckych služieb na Slovensku. Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Sv. 60, č. 1, 2015, s. 8-13
 18. Mikušová, B. M. – Nemec, J. – Vozárová, Z. 2017. The Efficiency of Contracting Out Local Public Services in the Czech Republic and Slovakia. In Improving Public Services: International Experiences in Using Evaluation Tools to Measure Program Performance. Eds. Besharov, D. J. – Baehler, K. J. – Klerman, J. A. Oxford: Oxford University Press, 265-285
 19. HALÁSKOVÁ, Renáta; HALÁSKOVÁ, Martina. Local Governments In EU Countries: Competences and Financing of Poblic Services. VŠB-TU Ostrava, 2017.