Ekonomický pohľad na škodlivosť korupcie a jej možné riešenia

Cited by

 1. Staroňová, K.: Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. Bratislava: Transparency international Slovensko, 2008, p. 29.
 2. Pavel, J. – Sicakova-Beblava, E.: In: Testing the validity of the Brown-Potoski model in the Czech and Slovak Republics. Prague Economic Papers, Vol. 18, No. 4, 2009. pp. 327-341.
 3. Sičáková-Beblavá, E.: In: Transparentnosť a korupcia. Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2009, p. 699.
 4. Sičáková-Beblavá, E.: In: Methods of services provision in Slovak towns. Central European Journal of Public Policy, Vol. 3, No. 1, 2009. p. 15.
 5. Staroňová, K. – Decsi, K.: Techniky vedeckého písania v spoločenských vedách. Prešov: ADIN, 2009, p. 183.
 6. Staroňová, K.: In: Public policy intervention instruments in the fight against corruption. Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAeee, 2009, p. 97.
 7. Filko, M. – Kišš, Š. – Ódor, Ľ. – Šiškovič, M.: Ako sa najesť z grafov. Bratislava: NBS, 2010, p. 66.
 8. Petrik, B.: In: Theoretical and empirical aspects of the research on illegal economic phenomenons. Ekonomický časopis, Roč. 58, č. 1, 2010. pp. 74-84.
 9. Staroňová, K.: Vedecké písanie: ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2011, p. 244.
 10. Klimovský, D.: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, p. 405.
 11. Meričková, Beáta Mikušová, et al. 2017. Economic, Political, Social Factor of Corruption in the Slovak Republic. In: NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Vol. 10, Issue 1, pp. 99-120.