Ekonomické a sociálne reformy na Slovensku: Niektoré aspekty tvorby verejnej politiky a presadzovania záujmov

Cited by

  1. Malíková, Ľ.: Verejná politika. Aktéri a procesy. Bratislava: UK, 2003, p. 113.
  2. Staroňová, K. – Malíková, Ľ.: In: Political science approach towards the study of corruption. Sociologia, Vol. 39, No. 4, 2007. pp. 287-315.
  3. Klimovský, D.: In: Participačné nástroje v rukách občanov a proces tvorby politiky. Politické vedy, č. 3-4, 2008. p. 40.
  4. Klimovský, D.: In: Občianska participácie v procese tvorby verejnej politiky a jej formy a nástoje v slovenských podmienkach s osobitným zreteľom na komunálnu a regionálnu úroveň. Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovesku, edited by Ľuba Králová, 131 – 186. Prešov: KM-Systém, 2008.