Zistenia a zhodnotenie poslaneckého prieskumu na MZV SR v súvislosti s kauzou Agentúra Evka

Keď vodič odmietne fúkať, tak zo zákona sa považuje za opitého. Osobitne to platí, keď nevie prejsť ani 5 metrov bez potknutia. To platí dnes o ministrovi Lajčákovi a jeho tíme. Zatajujú nielen to, čo môžu, ale aj to, čo nemôžu.

1.Minister a ministerstvo porušili výslovné prísľuby ministra a vo viacerých prípadoch aj zákon, keď odmietli poslancom (a verejnosti) sprístupniť požadovanú dokumentáciu a svedkov

Na poslaneckom prieskume sme predložili ministrovi zoznam dokumentov, ktoré požadujeme. Minister osobne prisľúbil ich poskytnutie. Na prieskume sme požiadali o možnosť hovoriť s vybranými zamestnancami. Minister osobne prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby sa tieto rozhovory uskutočnili. Tieto požiadavky sú aj písomne zachytené a nie sú preto spochybniteľné.

Ministerstvo následne výslovne odmietlo sprístupniť ponuky (vrátane cien) ostatných uchádzačov okrem Evky, a odmietlo sprístupniť dokonca aj ich mená. Ministerstvo poslancom jednoducho nezaslalo ostatné dokumenty:

  • Dokument obsahujúci určenie predpokladanej ceny zákazky, keď sa celý proces pripravoval. Takýto dokument musí zo zákona existovať, poslanci si ho žiadali a minister prisľúbil jeho poskytnutie. Namiesto toho ministerstvo poskytlo irelevantný dokument zo súčasnosti spätne zdôvodňujúci, prečo podľa MZV bolo všetko v poriadku
  • Opis procesu výberu dodávateľa, schvaľovací proces a zdôvodnenie výberu agentúry Evka spomedzi troch predložených ponúk. Opäť zo zákona musí existovať dokument, kde MZV porovnáva ponuky a rozhoduje o tom, že si vyberie agentúru Evka. Poslanci si ho žiadali, minister jeho dodanie prisľúbil a nebol vôbec dodaný.

Namiesto toho MZV dodalo desiatky strán úplne irelevantných papierov o tom, že keď už bolo rozhodnuté, že to bude Evka, ako to jednotlivé úrovne riadenia schvaľovali, fakturovali a podobne.

Záver: Minister a ministerstvo nakoniec neposkytli takmer žiadny z kľúčových vyžiadaných dokumentov. Platí pritom, že tieto  informácie by mali byť podľa zákona verejne prístupné každému občanovi, nielen poslancom.

Ministerstvo tiež výslovne odmietlo stretnutie poslancov so zamestnancami ministerstva a zaslalo rozsiahlu právnu analýzu, prečo to nie je možné. Mohol by som vám rozsiahlo vysvetľovať, v čom je tá analýza falošná, ale dá sa to urobiť veľmi jednoducho na dvoch príkladoch:

  • zamestnanci každého ministerstva sa na príkaz ministra či iného nadriadeného bežne zúčastňujú rokovaní jednotlivých parlamentných výborov a vystupujú na nich, ale v tomto prípade by to vraj bolo protiústavné.
  • na poslaneckom prieskume na MZV boli prítomní a vystupovali podľa mojich záznamov šiesti zamestnanci MZV vrátane autorky právneho stanoviska, podľa ktorého je to zakázané. Viac asi netreba povedať.

Záver: poslanci môžu hovoriť len s tými zamestnancami ministerstva, ktorí nepovedia „nič nevhodné“. Pri ostatných by to bolo porušenie Ústavy SR.

2.Už to málo, čo je zverejnené, ukazuje, že príprava a manažment celej akcie bola jedna veľká fraška

Podľa zdravého rozumu, ale aj podľa zákonov o verejnom obstarávaní, o rozpočtových pravidlách a o finančnej kontrole a audite postup pri takejto akcii by mal vyzerať nasledovne: Rozhodnete, či a akú akciu chcete urobiť a aký je na ňu primeraný rozpočet. Následne vykonáte prieskum trhu alebo inak vypočítate, koľko to naozaj CELÉ môže stáť (to sa volá predpokladaná cena zákazky). Na základe toho sa rozhodnete, či musíte nejako upraviť koncept, aby ste sa zmestili do rozpočtu a ako ďalej (či napríklad musíte súťažiť). Ak súťažíte, vyžiadate si ponuky, vyhodnotíte ich, uzatvoríte zmluvy a zrealizujete ich v rámci prideleného rozpočtu.

Ako to vyzeralo naozaj?

Ministerstvo sa neriadilo vopred schváleným rozpočtom (nevieme, či neexistoval alebo ho jednoducho ignorovalo) a nemalo ani oficiálnu predstavu o tom, čo je maximálna cena, pri ktorej je ešte akcia hospodárna a zmysluplná. Konkrétne MZV najprv objednalo akciu za 156 tisíc eur u Evky s argumentom, že ide o NAJLACNEJŠIU ponuku z troch, ktoré dostalo. Vo schvaľovacích dokumentoch, ktoré ministerstvo sprístupnilo, kde úradníci žiadajú schválenie celej veci od vedenia, sa nehovorí ani slovo o ďalších nákladoch. Následne MZV žiada SND o poskytnutie priestorov zadarmo. Keď SND odmietlo a vyžiadalo si takmer 41 tisíc, MZV to akceptovalo, hoci sa tým rozpočet akcie navýšil o túto sumu. Následne MZV osobitne zakontrahovalo umelcov a to aj taký typ umelcov, ktorý v koncepte agentúry Evka vôbec nebol spomenutý. Tým sa rozpočet navýšil o ďalších 46 545 eur. Spolu tak MZV zvýšilo rozpočet akcie minimálne o 87 tisíc eur, čo je viac ako 50%. MZV neriešilo, kde je strop, pri ktorom je akcia ešte zmysluplná a hospodárna, respektíve či sa nevrátiť k alternatívnym ponukám.

MZV u Agentúry Evky podujatie objednalo podujatie za 156 tisíc eur na základe podkladu, ktorý bol neúplný a zavádzajúci. Celý podklad obsahuje 4 riadky navrhovaného programu, 6 riadkov o obsahu vystúpení. Všetko ostatné v ňom obsiahnuté sú banality. Ponuka Evky obsahuje na šiestich miestach odkazy na SND (informácie, že sa podujatie uskutoční v SND, fotografie SND a pod.) a to napriek tomu, že v čase podania ponuky nemala Evka zmluvne zabezpečenú budovu SND a tá nebola súčasťou rozpočtu. Ponuka zároveň hovorí len o tanečnom vystúpení, o ďalších vystúpeniach a účinkujúcich (huslista, operná speváčka) sa v ponuke nič nehovorí. Z dokumentov nie je zrejmé, kto ich vystúpenie presadil, ich honoráre však platilo MZV. Konečný program akcie vyzeral výrazne inak ako ponuka Evky.

Predstavte si, že si idete kúpiť dom. Vyberiete na základe údajne najnižšej ceny jednu ponuku z troch. Tá ponuka reálne neobsahuje kľúčové informácie a aj tak sa podľa nej staviteľ v mnohom neriadi.. Dom je nakoniec na inej ulici a s inou vnútornou dispozíciou, než ste pôvodne objednali a vy ešte musíte zaplatiť väčšinu robotníkov napriamo. Môžeme si vysvetľovať rôzne, prečo sa to stalo, ale mohli by sme sa zhodnúť v tom, že je to veľký problém.

3.Minister a ministerstvo nevyvrátili žiadne z kľúčových tvrdení Zuzany Hlávkovej

Zuzana Hlávková vo svojom blogu, ktorý celú kauzu spustil, tvrdila nasledovné:

Tvrdenie: Z koncertu sa stala nehospodárna a pre ňu neprijateľná akcia po príchode a na základe aktivít pani Ťapákovej, ktorú na ministerstvo podľa slov ministra vyslal premiér Fico. Načasovanie, spôsob prezentácie a ďalšie detaily vyvolávali podozrenie, že skutočnou motiváciou tohto využitia štátnych prostriedkov bola predvolebná kampaň SMERu.

Záver: Bez možnosti hovoriť so zamestnancami ministerstva nie je možné definitívne potvrdiť toto tvrdenie. Dostupné údaje potvrdzujú, že išlo o nehospodárne a zle pripravené podujatie a že pani Ťapáková na príprave participovala. Načasovanie tohto podujatie a to, že iné predsedníctva takéto luxusné podujatia pri predstavení loga nerobili, je konzistentné s podozrením ohľadne skutočnej motivácie (kampaň SMERu za štátne). Akceptovať cenu 14 400 eur len za krátku laserovú show či viac ako 20 000 eur len za manažment podujatia je asi najlepšou ilustráciou prístupu MZV k celej akcii.

Tvrdenie: Výberové konanie (prieskum trhu) bolo len fingované a od začiatku bolo jasné, že to má dostať agentúra Evka

Záver: Ministerstvo neposkytlo vyžiadané dokumenty, ktoré by mohli definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť toto tvrdenie. Neumožnilo tiež prístup k zamestnancom, ktorí sa procesu zúčastňovali. Jediné svedectvá, ktoré máme, sú tak svedectva Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia, ktoré to potvrdzujú. Potvrdzuje to aj protizákonná snaha utajovať všetky údaje o ostatných konkurentoch, ich ponukách, procese výberu a schvaľovania konkrétnej verzie celej akcie. Potvrdzuje to aj to, že ponuka agentúry Evka bola neúplná a nebolo realizovaná v podobe, v akej bola predložená. Ministerstvo napriek výslovným sľubom ministra neposkytlo informácie potrebné na definitívne stanovisko, dostupné informácie sú konzistentné s tvrdeniami Zuzany Hlávkovej.

Tvrdenie: Na koncert sa vynaložilo viac ako 300 000 eur, nie 200 000 ako tvrdilo vedenie ministerstva ešte na jar.

Záver: K dnešnému dňu vieme preukázateľne, že na akciu bolo vynaložených minimálne 247 041,44 eur (Evka + SND + honoráre + občerstvenie). Tvrdenie Zuzany Hlávkovej, že existujú ďalšie faktúry súvisiace s touto aktivitou, nebolo možné overiť vzhľadom na odmietnutie možnosti rozhovoru s relevantnými zamestnancami. Ministerstvo opakovane utajovalo náklady alebo zavádzalo, čím posilňuje dôveryhodnosť tvrdení Zuzany Hlávkovej.

Tvrdenie: Minister aj vedúci úradu v osobnom rozhovore pripustili, že akcia nebola v poriadku a že v zákulisí sú rôzne záujmy, ale neboli ochotní sa im postaviť.

Záver: Minister vo viacerých osobných vystúpeniach pred poslancami odmietol výslovne povedať, že Zuzana Hlávková o ich stretnutí hovorí nepravdu. Vedúci úradu tiež poskytol nejasné a zahmlené vyjadrenie.

4.Záver z poslaneckého prieskumu:

Keď vodič odmietne fúkať, tak zo zákona sa považuje za opitého. Osobitne to platí, keď sa nevie prejsť ani päť metrov bez toho, aby sa potkol. To platí dnes o ministrovi Lajčákovi a jeho tíme. Zatajujú nielen to, čo môžu, ale aj to, čo nemôžu, vyhovárajú sa, porušujú zákony a snažia sa manipulovať poslancov aj verejnosť. Minister Lajčák a jeho tím už preto nemajú moju dôveru, že s našimi prostriedkami a našim dobrým menom narábajú zodpovedne a vo verejnom záujme.

Je zodpovednosťou ministra Lajčáka, že sa rozhodol zaradiť sa v rámci tejto vlády do jednej skupiny s ministrom Kaliňákom a nie s ministerkou Žitňanskou. Tento fakt nemôže vymazať ani to, že v zahraničí prezentuje postoje Slovenska v súlade s euroatlantickou orientáciou krajiny.

Tieto svoje zistenia postúpim ostatným členom Zahraničného výboru NR SR, predsedovi vlády, ministrovi Lajčákovi a ministrovi Kažimírovi, predsedovi NKÚ SR a predsedníčke ÚVO.

Uverejnené v články Označené s: , , ,