Súťaž o najlepší nápad na využitie eurofondov bola vyhodnotená

Vyhodnotenie súťaže

29. septembra vyhodnotil Miroslav Beblavý na pôde NR SR Súťaž o najlepší nápad pre školstvo, ktorej zmyslom bolo priniesť nové nápady pre využívanie eurofondov. Finalisti súťaže prezentovali svoje nápady politickým reprezentantom a odborníkom na školstvo a diskutovali o zlepšení svojich návrhov. Miroslav Beblavý sa zaviazal finálovým návrhom naďalej pomáhať s presadzovaním do praxe. 

Diskusie o návrhoch sa zúčastnil i nový štátny tajomník MŠVVaŠ Juraj Draxler, traja zástupcovia poroty – odborník na školstvo Martin Kríž, predseda správnej rady neziskovej organizácie Indícia Peter Halák a poslanec NR SR Eugen Jurzyca. Pozvanie prijal i poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu mládež a šport Peter Osuský.

Zo šiestich finálových návrhov bolo štyrom udelené druhé miesto spojené s výhrou 100 eur a jedno prvé miesto spojené s výhrou 200 eur. Víťazom sa stal Martin Chovanec s návrhom Verejnoprospešné cvičné firmy na školách. Vo svojom prepracovanom projekte navrhol systém cvičných firiem, ktoré by na školách zakladali študenti základných a stredných škôl, pričom by ponúkali svoje podnikateľské služby neziskovým organizáciám.

Súťaže sa zúčastnilo 33 návrhov od pedagógov či študentov a hodnotilo ich 9 odborníkov na školstvo bez nároku na odmenu. Do finále sa nedostali len Bratislavčania, ale napríklad aj riaditeľka špeciálnej školy v Krupine či študent, ktorý svoj projekt priletel obhájiť zo štúdií v Edinburghu. Súťažiacich i porotu motivovala najmä snaha pomôcť slovenskému školstvu.

Prečítajte si šesť finálových návrhov:

Download (PDF, 310KB)

O súťaži

Súťaž nápadov pre školstvo inicioval a zorganizoval poslanec NR SR Miroslav Beblavý (Sieť). Dáva šancu vašim nápadom na efektívne a nápadité využitie štrukturálnych fondov Európskej únie na slovenských školách.

Nemusíte byť odborníkom na eurofondy, ak chcete prospieť školstvu svojimi myšlienkami. Ak chcete ovplyvniť rozdeľovanie financií zo štrukturálnych fondov, stačí vám mať dobrý nápad a vedieť, čo školy potrebujú. Táto súťaž dá o ňom vedieť tým správnym ľuďom a váš nápad získa šancu na realizáciu. Vy len prihlásite svoj návrh. Ako na to sa dozviete na tejto stránke.

Školstvo potrebuje aj vaše nové nápady

V školstve ako aj v iných oblastiach nie sú často prostriedky využívané tak, aby Slovensku prinášali prospech. Verejnosť sa dozvedá, ako sa na národných projektoch v školskom rezorte prostriedkami mrhá, napríklad na prílišnú publicitu projektov. Desiatky miliónov eur zostávajú v príspevkových organizáciách ministerstva, sú prideľované úradníkom a veľkým dodávateľom. Školy, žiaci a učitelia z týchto peňazí vidia len zlomok.[2]

Na tento problém dlhodobo poukazujeme a trápi nás nevyužitý potenciál týchto peňazí. Kritika však nestačí – je potrebné ukázať lepšiu cestu. Zmyslom súťaže je priniesť nové nápady a návody na efektívne využívanie eurofondov s dlhodobým pozitívnym dopadom, a to nielen na školstvo, ale pre napredovanie celej spoločnosti.

Vhodným dôvodom na momentálne získavanie čerstvých myšlienok je zahájenie nového programovacieho obdobia 2014 – 2020 pre čerpanie eurofondov v tomto roku, ktorého obsah môžu nové nápady ovplyvniť.

Práve pedagógovia, študenti a ďalší odborníci majú unikátny vhľad do potrieb žiakov a škôl. Majú premyslené fundované nápady z praxe, ako s eurofondami efektívne naložiť. Chceme im poskytnúť priestor ich prezentovať a pretaviť do profesionálnej a použiteľnej podoby. Návrhy premyslených nápadov nemusia zostať len na papieri. Súťažiaci s úspešnými nápadmi svoje návrhy predstavia politikom i odborníkom. Je teda reálna šanca, že prospešné nápady sa uchytia a navrhovateľom sa podarí školstvo v novom programovacom období ovplyvniť a nasmerovať ho bližšie k ich predstavám. K presadzovaniu kvalitných návrhov sa v budúcnosti zasadí i poslanec M. Beblavý, ktorý pôsobí vo výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Prečo sa prihlásiť?

K účasti vás môže motivovať:

-          Dostanete možnosť zrealizovať vlastnú predstavu o zmene v školstve;

-          Inšpirujete školy a inštitúcie nápadom, ktorý môže prospieť Slovensku;

-          Budete spolupracovať s odborníkmi a spoznáte kľúčové osobnosti slovenského školstva;

-          Získate skúsenosti s prípravou návrhu s použitím eurofondov;

-          Odprezentujete návrh na pôde Národnej rady, a to s preplatenými cestovnými nákladmi;

-          Budete mať vysokú šancu publikovať vlastný návrh;

-          Zaujímavá finančná odmena za najlepší návrh.

 

Predkladatelia

Každý súťažiaci môže prihlásiť len jeden nápad. Vítaní sú individuálni predkladatelia i tímy. Očakávame najmä záujem študentov (napr. pedagogiky, verejnej politiky, politológie a ekonómie); pedagogických pracovníkov; odborníkov na školstvo zo štátneho, súkromného i neziskového sektora.

Súťažné podmienky

Očakávame najmä návrhy podporujúce konkrétnu prospešnú aktivitu, alebo prepojenie viacerých dobrých nápadov. Neodporúčame tvoriť komplexné či viacúrovňové návrhy, a to vzhľadom na obmedzený rozsah.

Vaše návrhy by mali mať pridanú hodnotu –  dobrý pomer nákladov a benefitov a dlhodobý prínos. Môže ísť o podporu starších myšlienok novými / lepšími spôsobmi , ale i podporu aktivít, ktoré doteraz európskymi fondmi podporené neboli.

Od predkladateľov sa očakáva originálny návrh, aj keď inšpirácia už realizovanými aktivitami je vítaná.[3]

Tematicky by mali byť návrhy v súlade s prioritami, ktoré sa pripravujú jednaniami EÚ a slovenskej strany na obdobie 2014-2020. V predbežnom materiáli Partnerská dohoda na roky 2014-2020 ide o tieto aktivity, na ktoré bude smerovať pomoc zo štrukturálnych fondov:

 • Zlepšenie kvality vzdelávania na všetkých úrovniach školstva;
 • Zlepšiť prístup rómskych detí k starostlivosti v materských školách;
 • Inkluzívne a desegregované vzdelávanie detí z rómskych komunít na základných a stredných školách;
 • Vytvorenie kvalitného duálneho učňovského vzdelávania;
 • Zmena stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby efektívne reagovala na potreby trhu práce;
 • Odborná príprava a celoživotné vzdelávanie, a to najmä nekvalifikovaných a starších osôb;
 • Zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie s prepojením na potreby trhu práce;
 • Zlepšiť prístup osôb so zdravotným postihnutím ku vzdelávaniu;
 • Zvýšenie kvality základného vzdelávania prostredníctvom cielených investícií do vybavenia na získavanie zručností;
 • Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a zavedenie prvkov duálneho systému vzdelávania pre potreby trhu práce;
 • Zvýšenie účasti žiakov a študentov na praktickom vzdelávaní priamo u zamestnávateľa;
 • Zvýšiť motiváciu pedagogických a odborných zamestnancov na výkon učiteľského povolania; vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov;
 • Zvýšenie atraktivity učiteľskej profesie a zavedenie systémov hodnotenia kvality vzdelávania;[4]

Je tiež potrebné upresniť, že z tém nápadov sú v súťaži vylúčené také, ktoré sa týkajú primárne vedy a výskumu.

VYPLNENÝ PRÍKLAD NÁVRHU

Technické obmedzenia predkladaných nápadov

Štrukturálne fondy EÚ poskytujú financie len za určitých podmienok. Finančné prostriedky nie je možné prerozdeliť bezúčelne (napr. rozdeliť milión eur učiteľom v materských školách) – preplácajú sa výdavky naviazané na účel projektu, najmä rôzne personálne výdavky (napr. odmena učiteľom za prácu, preplatenie nákladov spojených s vykonávaním projektu), investície (napr. do budov, vybavenia), nákup tovarov a služieb. Náklady musia byť v bezprostrednom vzťahu k preplácanej aktivite.

Hodnotenie návrhov

 1. Tím troch asistentov Miroslava Beblavého vyselektuje návrhy, ktoré nie sú kompletné alebo nespĺňajú požiadavky (rozsah, čas odovzdania, zjavné nedostatky vzhľadom na požiadavky). Postupujúce návrhy budú tímom asistentov anonymizované – odoberú z návrhov mená predkladateľov a priradia k nim čísla.
 2. Prijaté návrhy budú rozdelené medzi porotcov tak, aby vždy jeden nápad hodnotili dvaja porotcovia. Hodnotenie bude na škále 1 – 10. Na základe priemeru bodov budú vybrané nápady do užšieho výberu, ktoré  postúpia do finále.
 3. Na osobnom stretnutí porota vybrané nápady prediskutuje. Na záver bude nasledovať hlasovanie o konečnom poradí.

Ceny

1. miesto - 300 eur

2. miesto - 200 eur

3. miesto - 100 eur

1. – 10. miesto:

- politické presadzovanie navrhnutého nápadu a možnosť presadiť vlastnú predstavu o školstve;

- prezentácia zaujímavých návrhov na zasadnutí výboru pre vzdelávanie vedu, mládež a šport;

- možnosť na seminári konzultovať nápad s odborníkmi na problematiku eurofondov;

- uhradenie nákladov na cestu do Bratislavy.

1. – 20. miesto

Najlepších 20 návrhov bude uverejnených v publikácii, ktorú bude poslanec NR SR M. Beblavý distribuovať osobnostiam a organizáciám, ktoré sa venujú oblasti školstva.

Termín a spôsob podania prihlášok

Svoje nápady môžete prihlásiť od 1. júna do 5. júla 2014 - stačí vyplniť online registračný formulár.


[1] http://ekonomika.sme.sk/c/7123426/skolstvo-stratilo-z-eurofondov-miliony-eur.html#ixzz2zW6qKzDr

[2] http://www.slideshare.net/MiroslavBeblavy/caplovicove-narodne-projekty

[3] V takom prípade musí byť uvedená v zozname použitej literatúry na konci prihlasovacieho formulára. Prihlásený návrh by v minulosti nemal byť podaný na posúdenie, napr. v škole, inej inštitúcii či organizácii. Takýto návrh musí byť substantívne zmenený a organizátor i predochádzajúci spoluautori musia byť o jeho čiastočnej zhode s iným návrhom informovaní v prihlasovacom formulári.

[4] Prípadné nejasnosti ohľadom návrhu / témy konzultujte so Silviou Hudáčkovou, administrátorkou súťaže, e-mail: hudackovas@gmail.com. Vaša otázka bude anonymne a verejne zodpovedaná na webovej stránke www.beblavy.sk/sutaznapadov v sekcii FAQ.

 

Uverejnené v články, Video