Interpelácia na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

13. 08. 2012
spolupraca

Na základe medializovaných informácií som dnes interpeloval ministra práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richtera vo veci poskytovania dotácií na podporu rekondičných pobytov pre dôchodcov. Keďže štát tieto pobyty dotuje, mali by byť pre dôchodcov lacnejšie a tým pádom aj dostupnejšie. Nie je však tomu tak – ceny pobytov so štátnou dotáciou a s tzv. Sorea dotáciou sú v podstate totožné. Podporí pán minister takú zmenu zákona, ktorou by sa konečné ceny dotovaných pobytov znížili?

Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si Vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) v § 2 písm. f) uvádza, že jednou z dotácii, ktoré možno poskytnúť, je aj dotácia na podporu rekondičných aktivít (ďalej len „štátna účelová dotácia“). Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. b) zákona ďalej upresňuje, že  štátnu účelovú dotáciu možno poskytnúť aj na podporu rekondičných aktivít zameraných na podporu obnovovania psychickej a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom (i) starobného dôchodku, (ii) predčasného starobného dôchodku alebo (iii) výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Štátnu účelovú dotáciu možno podľa § 6 ods. 5 zákona poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov, ktoré zabezpečí žiadateľ na území Slovenskej republiky pre najmenej 2 500 vyššie uvedených fyzických osôb, a to najviac v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu na rozpočtový rok. Podľa § 6 ods. 6 ju možno poskytnúť aj žiadateľovi, ktorým je odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií.

V súlade s týmito ustanoveniami predáva pobyty prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej len „KOZ SR“) spoločnosť SOREA, spol. s. r. o. (ďalej len „Sorea“), v ktorej je spoločníkom Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike. Spoločnosť Sorea poskytuje  vlastnú, tzv. Sorea dotáciu. Pobytu s ňou sa môže zúčastniť aj každý občan Slovenskej republiky nad 60 rokov, ktorý dovŕšil vekovú hranicu dňom nástupu na pobyt.

Cieľom pri poskytovaní štátnej účelovej dotácie je podľa dôvodovej správy k § 6 ods. 1 písm. b) umožniť podporu rekreácie dôchodcov. Podpora by sa mala premietnuť do znížených cien pobytov, ktoré by takto mali byť pre dôchodcov cenovo dostupnejšie.

Podľa verejne dostupných informácií sa však tento cieľ v praxi realizuje len minimálne. Pri porovnaní cenníka pobytu so štátnou účelovou dotáciou v hoteloch Sorea na rok 2012 a cenníka pobytu s tzv. Sorea dotáciou sú ceny pobytov totožné v hoteloch Máj v Liptovskom Jáne, Titris v Tatranskej Lomnici, Baník v Štrbskom plese a Urán v Tatranskej Lomnici. V hoteli Hutník I v Tatranských Matliaroch je cena pobytu rovnaká od 8. júla do konca augusta. Oprávnený občan preto vo svojich financiách nepocíti rozdiel – pri využití štátnej účelovej dotácie alebo tzv. Sorea dotácie zaplatí rovnakú sumu, čím sa cieľ štátnej účelovej dotácie, t. j. umožniť starším občanom cenovo zvýhodnené pobyty, v praxi nerealizuje. Na webovom sídle spoločnosti hotely.sk je tiež v ponuke pobyt s plnou penziou pre všetky osoby od 60 rokov, od 137 eur v hlavnej sezóne, čím by napríklad dôchodcu, ktorý by využil štátnu účelovú dotáciu v letných mesiacoch, vyšiel pobyt v tomto hoteli dokonca drahšie o 42 eur.

Porovnávanie cien pobytov v ďalších hoteloch je priaznivejšie, avšak stále podstatne odlišné od želaného stavu. Najväčší rozdiel v cenníkoch so štátnou účelovou dotáciou a tzv. Sorea dotáciou je 25 eur v hoteli Sĺňava Piešťany, rozdiely v ostatných cenách sa pohybujú od 3 do 18 eur.

Rovnako tomu bolo aj pri porovnaní cien pobytov z roku 2011. V hoteli Máj v Liptovskom Jáne zaplatil dôchodca rovnakú s využitím štátnej účelovej dotácie alebo tzv. Sorea dotácie od druhej polovice júna až do novembra, v hoteli Titris v Tatranskej Lomnici a v hoteli Urán v tej istej obci od druhej polovice júla do 24. septembra. V ostatných mesiacoch boli cenové rozdiely len minimálne (v rozpätí od 2 do 7 eur).

Prirodzene, pre objektívne zhodnotenie problematiky je potrebné porovnať aj ďalšie okolnosti pobytov, akými sú napríklad jeho dĺžka či kvalita ponúkaných služieb. Pobyty so štátnou účelovou dotáciou a pobyty s tzv. Sorea dotáciou majú zhodnú plnú penziu, zhodné šesťnásobné ubytovanie v dvojlôžkovej izbe a zhodné voľné vstupy a zľavy pri vstupe do relaxačných zariadení či využívaní služieb fyzioterapeutov. Odlišnosti sú v oprávnených subjektoch, ktoré dotácie môžu využiť, či v počte využití za rok. Základné parametre sú tak pri oboch dotáciách pravdepodobne rovnaké.

V kontexte zistených skutočností sa ako problematický javí tiež spôsob, akým sa uskutočnilo verejné obstarávanie na zabezpečenie rekondičných pobytov pre dôchodcov, ktoré je možné nájsť vo Vestníku verejného obstarávania pod číslom oznámenia 10248. Jediným uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní bola totiž spoločnosť Sorea.

Podľa vyjadrení konkurenčných spoločností boli budúcemu úspešnému uchádzačovi z verejnej súťaže uložené neprimerane prísne a diskriminačné podmienky, ktoré mali rekondičné pobyty spĺňať (napríklad špecifikácia, koľko hotelov musí byť v určitých krajoch, zabezpečenie minigolfu, splavu na drevených pltiach či obrat v rokoch 2008, 2009 a 2010 desať miliónov eur). Takéto špecifické podmienky vyvolávajú pochybnosti o tom, či úspešný uchádzač z verejnej súťaže nebol známy už vopred.

Tieto pochybnosti sú v neposlednom rade zvýraznené skutočnosťami, ktoré sú súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi KOZ SR (objednávateľ) a spoločnosťou Sorea (poskytovateľ). Podľa článku I. bodu 1 tejto zmluvy je povinnosťou poskytovateľa zabezpečiť rekondičné pobyty pre dôchodcov v celkovom počte 11 949 osôb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) však vo februári 2012 poskytlo KOZ SR finančné prostriedky v súvislosti so štátnou účelovou dotáciou v celkovej výške 325 000 eur. A keďže táto suma po prepočítaní postačuje pre 6 500 osôb, je nelogické a neštandardné, že súčasťou právne záväznej zmluvy je povinnosť zabezpečiť rekondičné pobyty pre viac než 1,8 násobok osôb v porovnaní s počtom, na ktorý bola štátna účelová dotácia poskytnutá.

Na tomto mieste si dovolím pripomenúť, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení prihlásila ku zvýšeniu kvality života starších ľudí a súčasne prejavila záujem rozšíriť, podstatne skvalitniť a urobiť cenovo dostupným celé spektrum služieb pre široké vrstvy obyvateľstva, osobitne pre staršiu generáciu.

Ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poskytuje štátnu účelovú dotáciu pre pobyty starších občanov, malo by sa to premietnuť aj do ich výsledných cien. Ak tomu tak v praxi nie je, poskytovanie dotácie nejaví znaky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. To sa pri sume 325 000 eur, poskytnutej KOZ SR pre tento účel, javí ako problematické.

V tejto súvislosti si Vám dovoľujem položiť nasledovné otázky:

1. Aký je názor ministerstva na zistené skutočnosti, podľa ktorých zaplatí občan využívajúci štátnu účelovú dotáciu za pobyt rovnakú alebo minimálne rozdielnu sumu, ako pri využití tzv. Sorea dotácie?

2. Je podľa Vášho názoru predmetná štátna účelová dotácia využívaná efektívne, ak sa pobyty s ňou a pobyty s tzv. Sorea dotáciou preukázateľne zhodujú nielen v cenách, ale aj ďalších parametroch, akými sú dĺžka pobytu či kvalita ponúkaných služieb?

3. Bude ministerstvo o prípadnom znížení cien pobytov pri využití štátnej účelovej dotácie diskutovať so zástupcami Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike?

4. Plánuje ministerstvo do legislatívneho procesu predložiť novelu zákona č. 544/2010 Z. z.? Ak áno, je Vám známy približný dátum?

5. Podporilo by ministerstvo taký poslanecký návrh zákona, ktorým by sa novelizoval § 6 zákona č. 544/2010 Z. z. tak, aby sa zabezpečilo premietnutie štátnej účelovej dotácie do cien pobytov starších ľudí, t. j. aby sa v súlade s programovým vyhlásením vlády stala táto služba cenovo dostupnejšia?

Interpeláciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze:

Odpoveď nájdete tu: