Mesačné archívy: máj 2011

Zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií

Pozmeňujúcimi návrhmi sa do procesu poskytovania dotácií zaviedol nový mechanizmus ich vyhodnocovania. Definovali sme základné podmienky pre členstvo vo vyhodnocujúcich komisiách . Do zákonov sa taktiež ustanovila povinnosť zverejňovať čo najširší okruh informácií súvisiacich s poskytovaním dotácií. Návrhy zákonov, ku ktorým som v spolupráci

Uverejnené v Výsledky práce

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Navrhovaná právna úprava má za cieľ zlepšiť verejné obstarávanie najmä vďaka týmto opatreniam: Celkové zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky, aby sa presadili vyšších formy súťaže s dôslednejšou kontrolou ich priebehu, Vďaka rozšíreniu rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, zápisnice, zmluvy, dodatky a

Uverejnené v Výsledky práce

Možnosť preukázať sa u lekára Európskym preukazom zdravotného poistenia

Navrhli sme, aby sa poistenec mohol pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u lekára preukázať nielen preukazom poistenca, ale aj európskym preukazom. Tento návrh tak zvýšil komfort poistencov, a zároveň neoslabil jednoznačnú identifikáciu poistenca, keďže: európsky preukaz obsahuje rovnaké unikátne a nevyhnutné

Uverejnené v Výsledky práce

Zmena v podmienkach poskytovania hypotekárnych úverov

Rozšíril sa účel, na ktorý sa môže poskytnúť hypotekárny úver o splatenie iného hypotekárneho úveru. Doteraz sa hypotekárny úver mohol zobrať len na splatenie iné hypotéky poskytnutej bankou v konkurze. Takéto opatrenie zvýši konkurenciu medzi bankami, ktoré poskytujú hypotéky, pretože umožní klientovi

Uverejnené v Výsledky práce

Zverejňovanie záverečných prác na internete

Právna úprava zavádza povinnosť zverejňovať záverečné, rigorózne a habilitačné práce v centrálnom registri, ktorý umožňuje hromadný prístup k informáciám. Našim cieľom bolo vytvoriť zákonné predpoklady na: zníženie plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov zvýšenie porovnateľnosti kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl,

Uverejnené v Výsledky práce