Archív stránky

Upratovanie legislatívy o eurofondoch

Vo všetkých sektoroch verejnej správy je priestorom pre korupciu akékoľvek nakladanie s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samosprávnych celkov nielen v súvislosti s dotáciami. Práve prostriedky z fondov EÚ sú však mnohokrát vyššie ako „bežné“ dotácie – preto sa zavedenie vyššej transparentnosti do procesu ich prideľovania

Uverejnené v Výsledky práce

Transparentnosť pri predaji hnuteľného majetku štátu

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve som podal pozmeňujúci návrh, ktorým sa novelizuje zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Vďaka tomuto návrhu bude

Uverejnené v Výsledky práce

Slovensko priateľskejším miestom pre cudzincov

Pozmeňujúcim návrhom k návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzinov som dosiahol, aby sa aj cudzinci, ktorí na Slovensku nemajú prechodný pobyt na účel zamestnania mohli zamestnať za podmienok, ako je tomu v súčasnosti. Ide o ľudí, ktorí na

Uverejnené v Výsledky práce

Povinné zverejňovanie voľných miest pedagogických zamestnancov

Pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o pedagogických zamestnancoch sa mi podarilo dosiahnuť, že školy budú musieť zverejniť voľné pozície na svojej internetovej stránke, takisto na webe obce alebo VÚC a zaslať ju aj krajskému školskému úradu, aby to zverejnil na svojej

Uverejnené v Výsledky práce

Viac verejnej kontroly

Ako člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport som na jeho rokovaní presadil viacero pozmeňujúcich návrhov k novele zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon), ktorými som rozšíril okruh zverejňovaných informácií a zvýšil tak aj podiel

Uverejnené v Výsledky práce

Predlžovanie zmlúv vysokoškolským učiteľom

Vysokoškolským učiteľom hrozila sociálna neistota, pretože pôvodne mali na podnet Európskej komisie prísť o možnosť predĺženia zmluvy na dobu určitú viackrát po sebe. Doteraz mali pri predlžovaní zmlúv na dobu určitú vysoké školy výnimku – mohli zamestnať napríklad asistenta na 5 rokov a

Uverejnené v Výsledky práce

Zdravotné poistenie pre vojvodinských Slovákov

Stredná odborná škola v Starej Turej ma kontaktovala s prípadom Slovákov z Vojvodiny, ktorí študujú na Slovensku a ktorí majú problém so zdravotným poistením, keďže Srbsko zatiaľ nie je členským štátom EÚ. Kvôli tomuto prípadu som spolu s poslankyňou Janou Žitňanskou (KDH) presadil na Výbore NR

Uverejnené v Výsledky práce

Štátni manažéri bez špeciálnych výhod

V nadväznosti na prípad teplární, ale aj prípadu riaditeľky Slovenského rozhlasu som presadil pozmeňujúci návrh k novele Zákonníka práce. Návrh sa týka odmeňovania manažérov verejných inštitúcií a vďaka nemu sa výhody, ktoré si zamestnanci vybojujú v kolektívnom vyjednávaní nebudú vzťahovať na manažérov verejných inštitúcií.

Uverejnené v Výsledky práce

Zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií

Pozmeňujúcimi návrhmi sa do procesu poskytovania dotácií zaviedol nový mechanizmus ich vyhodnocovania. Definovali sme základné podmienky pre členstvo vo vyhodnocujúcich komisiách . Do zákonov sa taktiež ustanovila povinnosť zverejňovať čo najširší okruh informácií súvisiacich s poskytovaním dotácií. Návrhy zákonov, ku ktorým som v spolupráci

Uverejnené v Výsledky práce

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Navrhovaná právna úprava má za cieľ zlepšiť verejné obstarávanie najmä vďaka týmto opatreniam: Celkové zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky, aby sa presadili vyšších formy súťaže s dôslednejšou kontrolou ich priebehu, Vďaka rozšíreniu rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, zápisnice, zmluvy, dodatky a

Uverejnené v Výsledky práce